Untitled Document
เรื่อง
แนวข้อสอบEntrance ภาษาไทยปี48
โดย
ครูเรณู
จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1- 2
“เพชรน้ำค้างค้างหล่นบนพรมหญ้า   เย็นหยาดฟ้ามาฝันหลงวันใหม่
เคล้าเคลียหยอกดอกหญ้าอย่างอาลัย เมื่อแฉกดาวใบไผ่ไหวตะวัน”

ข้อที่ 1 คำประพันธ์ข้างต้นนี้มีลีลาการแต่งประเทศใด
1.เสาวรจนีย์
2.นารีปราโมทย์
3.พิโรธวาทัง
4.สัลลาปังคพิสัย
ข้อที่ 2 คำประพันธ์ข้างต้นนี้ใช้วิธีใดในการสร้างภาพพจน์
1.อุปมา อุปลักษณ์
2.อุปลักษณ์ บุคคลวัต
3.บุคคลวัต นามนัย
4.นามนัย อุปมา
ข้อที่ 3 คำประพันธ์ต่อไปนี้มีลักษณะเด่นตรงกับข้อใด
“อร่ามรุ่งบรรเทืองอัมพรเพริศ		อัมพรพรายธงชายเฉิดเฉลิมงอน
เฉลิมงามสงครามสยอนไม่ติดต่อ ไม่ต่อต้านทานฤทธิ์เข้ารุกราน
เข้ารุกรับยับแตกฉานพังประลาต พ่ายประลัยลงดื่นดาษพสุธาธาร”

1.กลบท
2.สัมผัสสระ
3.สัมผัสพยัญชนะ
4.สัมผัสใน
ข้อที่ 4 ข้อใดใช้ภาพพจน์ประเภท “นามนัย”
1.น้องฝันว่าได้เอื้อมถึงอากาศ ประหลาดเด็ดสุริยะลงมาล่าง
2.หม่อมไม่มีฉันนี้ก็จะงด ยังไม่หมดดอกเจ้าเฝ้าเสียดาย
3.นุ่งตาเล็ดงาห่มผ้าผวย ไม่ชุ่มชวยด้วยระคายเป็นม่ายผัว
4.เอ็งไปป่าพาไปแต่วันทอง ที่นั่งรองนั้นได้มาแต่ไหน


ข้อที่ 5 ความในข้อใดไม่ได้แสดงลักษณะทางวัฒนธรรมไทย
1.เมื่อชั่วพ่อกู กูบำเรอแก่พ่อกู กูบำเรอแก่แม่กู
2.นางมีตาเหมือนนิโลบลซึ่งบานเต็มที่ มีแขนเหมือนก้านบัว
3.เห็นขนเม่นพี่ยังหมายเสียด้ายนาง เจ้าเคยสางสอยเส้นกระเด็นราย
4.ปู่ของฉัน ย่าของฉัน พ่อของฉัน และแม่ของฉัน เกิดและตายบนที่นาทั้งนั้น
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 6-7
ก. เหมือนอุบะนวลละออง เจ้าแขวนไว้ให้รียมชม

ข. หอมอยู่ไม่รู้วาย คล้ายกลิ่นผ้าเจ้าตาตรู

ค. นึกถวิลกลิ่นบุหงา- รำไปเจ้าเศร้าถึงนาง

ง. นึกน้องกรองมาลัย วางให้พี่ข้างที่นอน

ข้อที่ 6 ความในข้อใดแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างชาติ
1.
2.
3.
4.
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 6-7
ก. เหมือนอุบะนวลละออง เจ้าแขวนไว้ให้รียมชม

ข. หอมอยู่ไม่รู้วาย คล้ายกลิ่นผ้าเจ้าตาตรู

ค. นึกถวิลกลิ่นบุหงา- รำไปเจ้าเศร้าถึงนาง

ง. นึกน้องกรองมาลัย วางให้พี่ข้างที่นอน

ข้อที่ 6 ความในข้อใดแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างชาติ
1.
2.
3.
4.
ข้อที่ 7 ความในข้อใดแสดงถึงความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งของตัวละคร
1.
2.
3.
4.
ข้อที่ 8 ข้อใดกล่าวถึงประเพณีที่ต่างกับข้ออื่น
1.
ครั้นแล้วลงมาศาลาใหญ่		พระสงฆ์ลงไปอยู่พร้อมหน้า
พลายแก้วอุ้มไตรไปวันทา ขรัวบุญให้บรรพชาเป็นเณรพลัน
2.
ข้าจะให้ลูกข้าสิบห้าช่าง		ขันหมากมั่งน้อยมากไม่จู้จี้
ผ้าไหว้สำหรับหนึ่งก็พอดี หอมีห้าห้องฝากระดาน
3.
จึงจอดเรือเข้าหน้าสะพานใหญ่	ตาผลวิ่งไปเอาไม้กั้น
เสียเงินทองให้ขึ้นไปพลัน ขนขันหมากขึ้นบนบันได
4.
จุดประทีปแสงประเทืองเรืองรอง	มโหรีแซ่ซ้องประสานซอ
ขับกล่อมซ้อมเสียงสำเนียงนวล โหยหวนโอดลั่นสนั่นหอ
ข้อที่ 9 คำประพันธ์ประเภทใดแสดงนาฏการชัดเจนที่สุด
1.
เจ้าลืมนอนซ่อนพุ่มกระทุ่มต่ำ  เด็ดใบบอนช้อนน้ำที่ไร่ฝ้าย
2.
เงยหน้าขึ้นเถิดเจ้าพิมเพื่อน  แก้มเปื้อนมาจะเช็ดน้ำตาให้
3.
สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย  งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์
4.
ดอกไม้ร้องป้องปีบสนั่นป่า  ในแหล่งหล้าใครไม่มีเสมอเหมือน
ข้อที่ 10 ข้อใดมีการละเล่นมากที่สุด
1.โมงครุ่ม ปรบไก่ ศาลาราย
2.โขนอุโมงค์ กำแพงแก้ว ไต่ลวด
3.รำแพน โตล่อแก้ว หกคะเมน
4.ลอดบ่วง การเปรียญ โอ้เอ้วิหารราย

เฉลยข้อ 1    1                   2                          3       1                  4                  5    2
               6    3                   7                          8                        9       3          10    3

มีแนวข้อสอบอีกเยอะคนไหนที่สนใจลองเข้าเวปข้างล่างนี้แล้วอ่านดูเพิ่มเติมอีกนะคะเพื่อจะได้มีแนวข้อสอบไว้อ่านจ๊ะ

จาก www.vcharkarn.com