Untitled Document
เรื่อง
การเขียนเรียงความ จาก "ทำดีค่ำ...เช้าเข้าพรรษา"
โดย
ครูเรณู

การเขียนเรื่องราวความดีเป็นเรียงความ เป็นการฝึกจิตให้ภูมิใจในความดีที่ทำ ทำให้เกิดพลัง และแรงเร้าภายใน ที่จะทำดี                                                ทำดี  "ค่ำ-เช้า...เข้าพรรษา"

                                            ภาพจาก :  http://www.oknation.net

ประเด็นข่าว ส่องเทียน

              ช่วยจุดเทียนพรรษา                ช่วยเปิดตาให้สว่าง
         ให้เห็นทิศเห็นทาง                       ประเทศไทย
   
         หอมข้าวกล้องข้าวกล้า                 หอมทุ่งนาฟ้าหอม
         หอมแผ่นดินเดียวดอม                  ดินดอกไม้
   
         ทุเรียนสวนมังคุดสาว                    เงาะดวงดาวดกดี
         ทั้งหมากม่วงหมากมี่                    หมากลำไย
   
         เรารวยดินน้ำแดด                        สิ่งแวดล้อมเลิศล้ำ
         เพียงรู้อยู่รู้ทำ                             เลี้ยงโลกได้
   
          อย่าทำตัวน่าเบื่อ                       อย่าพายเรือให้โจรนั่ง
          อย่าปล่อยให้รกรุงรัง                  ทั้งเรือดไร
   
          เถิดส่องเทียนพรรษา                 เถิดอย่ามัวอย่ามน
          เถิดลุกขึ้นยืนตน                       เถิดคนไทย!.

                                                               เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

            ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอาทิตย์ ที่ 05 กรกฎาคม 2552 เวลา 0:00 น
                     คอลัมน์  ข้างคลอง คันนายาว ของคุณเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

        เมื่อถึงเทศกาลวันพระใหญ่  วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  ก็ถึงเวลาที่คนไทยทุกคน
โดยเฉพาะเยาวชนไทยจะต้องมีสติ  สำรวมกาย วาจา ใจ  ให้งดงามตามจารีตครรลองของศาสนา   การทำความดีในวันเข้าพรรษา หลายคนบอกว่าเวลาสั้นนักเพียง ๓ เดือน 
แต่เวลา ๓ เดือนนี้จะเป็นพื้นฐาน  ให้ผู้ปฏิบัติตระหนักรู้ และถือปฏิบัติดี ไปทั้งชีวิต 
การทำความดีต้องอดทน  ต้องเพียรพยายาม  และฝึกจิตใจให้มีความภูมิใจในความดีที่ทำ
วิธีฝึกให้มีความภูมิใจในความดีนั้น ก็ด้วยการเขียนถ่ายทอดเรื่องราวความดี
ความรู้สึกให้เป็นนิสัย

                 

                ภาพ : นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ฝึกสมาธิ   ณ ห้องเรียนจริยธรรม

เรื่อง การเขียนเรียงความ   เรื่องเกี่ยวกับ การทำความดี ค่ำ-เช้า...เข้าพรรษา
สำหรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เรื่อง การเขียนเรียงความ

ความหมายของเรียงความ
        เรียงความ เป็นงานเขียนร้อยแก้วชนิดหนึ่งที่ผู้เขียนมุ่งถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้
ความคิด และทัศนคติ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยถ้อยคำสำนวนที่เรียบเรียงอย่างมี    
ลำดับขั้นและสละสลวย


องค์ประกอบของเรียงความ    
         มี ๓ ส่วน คือ คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป  
         คำนำ : เป็นส่วนแรกของเรียงความ ทำหน้าที่เปิดประเด็น ดึงดูดความสนใจ พิถีพิถัน คำนึงถึงเรื่องที่ตนจะเขียน เน้นศิลปะในการใช้ภาษา   

         เนื้อเรื่อง : เป็นส่วนสำคัญและยาวที่สุดของเรียงความ ประกอบด้วย ความรู้ ความคิด และข้อมูลที่ผู้เขียนค้นคว้า และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ระเบียบ  

          สรุป : เป็นส่วนสุดท้าย ผู้เขียนจะทิ้งท้ายให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจ สอดคล้อง
กับเรื่องที่เขียน กระชับ รัดกุม ใช้ข้อความที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจ
  
         ซึ่งการเขียนสรุปมีหลายวิธี เช่น ฝากข้อคิด และความประทับใจให้ผู้อ่านย้ำความคิดสำคัญของเรื่อง ชักชวน  ให้ปฏิบัติตาม ให้กำลังใจแก่ผู้อ่าน ตั้งคำถามที่ชวนให้ผู้อ่านคิดหา
คำตอบ และยกคำพูด คำคม สุภาษิต หรือบทกวีที่น่าประทับใจ เป็นต้น

ขั้นตอนการเขียนเรียงความ    
    ๑. การเลือกเรื่อง
เหากจะต้องเป็นผู้เลือกเรื่องเองแล้ว ควรเลือกตามความชอบ หรือ
ความถนัดของตนเอง  
    ๒. การค้นคว้าหาข้อมูล เอาจทำได้โดยการค้นคว้าจากหนังสือ นิตยสาร วารสาร
อินเตอร์เน็ต หรือสื่ออื่น ๆ  
    ๓.วางโครงเรื่อง เมื่อได้หัวข้อเรื่องแล้ว ต้องวางโครงเรื่อง โดยคำนึงถึงการจัดการ
จัดลำดับหัวข้อเรื่อง  ที่จะเขียนให้สัมพันธ์ ต่อเนื่องกัน เช่น  
               ๓.๑ จัดลำดับหัวข้อตามเวลาที่เกิด   
               ๓.๒ จัดลำดับหัวข้อจากหน่วยเล็กไปสู่หน่วยใหญ่  
               ๓.๓ จัดลำดับตามความนิยม  
    ๔. การเรียบเรียง ตามรูปแบบของเรียงความ ตามองค์ประกอบ คำนำ เนื้อเรื่อง
และสรุป

ลักษณะของเรียงความที่ดี 
        ต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง ๓ ส่วน คือ คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป แล้วยังต้องมีลักษณะ
ดังนี้ 
    ๑. เอกภาพ
คือ ในแต่ละย่อหน้า ความคิดสำคัญต้องมีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันกับ
หัวข้อเรื่อง  

    ๒. สัมพันธภาพ คือ ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตลอดทั้งเรื่อง โดยจะต้องมีการ
วางโครงเรื่องที่ดี  จัดลำดับย่อหน้าอย่างมีระบบระเบียบ เรียบเรียงด้วยคำเชื่อมที่เหมาะสม   

    ๓. สารัตถภาพ คือ มีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์ตลอดทั้งเรื่องโดยในแต่ละย่อหน้า
ประโยคสำคัญต้องชัดเจน   ประโยคขยายมีน้ำหนักเชื่อถือได้ ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
เพื่อช่วยเน้นย้ำให้ประโยคใจความสำคัญมีความ   สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

                          

                                ภาพจาก : http://img225.imageshack.us

ตอบคำถามได้สามข้อ  ก็หลักแหลม
       ๑. องค์ประกอบของเรียงความ ส่วนใดสำคัญที่สุด  ยกเหตุผลประกอบให้ชัดเจน
       ๒. ทำไมจึงต้องบันทึกความดี ในรูปแบบของงานเขียน
       ๓. ถ้าจะเขียนเรียงความให้น่าอ่าน เป็นแบบอย่างได้ ควารทำอย่างไรบ้าง ให้ลำดับ
ขั้นตอนและ  เหตุผลของการปฏิบัติในขั้นตอนนั้น

บูรณาการ
   
     ๑. กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ ๔  เรื่องการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
       ๒. กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ฯ ช่วงชั้นที่ ๔ เรื่อง การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันสำคัญ
       ๓. กลุ่มสาระฯสุขศึกษา ช่วงชั้นที่ ๔ เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อการดำเนินชีวิต
       ๔. กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๔  เรื่อง จำนวน(จริง)ความดีที่อยู่ในรูปยกกำลัง
    

               ที่มา :  http://www.namonpit.ac.th
                   ที่มา :  ภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  กระทรวงศึกษาธิการ
                   ที่มา  : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  กระทรวง
ศึกษาธิการ