Untitled Document
เรื่อง
World Education Award ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
โดย
ครูเรณู

บุคคลที่ทำประโยชน์ด้านการศึกษาในระดับโลก ...ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ท่านเป็นความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างของชาวเรา สพฐ. เราจะก้าวเดินตามท่านไปบนเส้นทางสร้างคน

(ภาพจาก :  school.obec.go.th )

World Education Award ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
                     
  บุคคลที่ทำประโยชน์ด้านการศึกษาในระดับโลก  ...ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ท่านเป็นความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างของชาวเรา  สพฐ.  เราจะก้าวเดินตามท่านไปบนเส้นทางสร้างคน


เนื้อหาเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สาระที่ ๑  การอ่าน
มาตรฐาน ท  ๑.๑
    ใช้กระบวนการอ่านแล้วสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา  และสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวบ่งชี้ที่ ม.๑/๒ จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

หลักการอ่านจับใจความสำคัญ


               ๑. การอ่านเนื้อเรื่องโดยตลอด  การอ่านย่อเรื่องนั้นผู้อ่านควรอ่านโดยตลอด ๑-๒ เที่ยว  เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาโดยสังเขป
               ๒. จับใจความสำคัญทีละย่อหน้า  ในย่อหน้าหนึ่งๆจะมีเนื้อความอยู่ ๒ ลักษณะ คือ เนื้อความที่เป็นใจความสำคัญ  และเนื้อความที่ขยายใจความสำคัญให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  หรือความสำคัญ  หรือประโยคใจความสำคัญความสำคัญจะมีประโยคใจความสำคัญจะมีเนื้อความครอบคลุมประโยคอื่นในย่อหน้าทั้งหมด  การอ่านย่อเรื่องผู้อ่านจึงต้องแยกแยะให้ได้ว่าส่วนใดเป็นเนื้อความสำคัญ ส่วนใดเป็นข้อความที่มาขยาย  ส่วนใดอธิบายรายละเอียดหรือยกตัวอย่าง  ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อสันนิษฐาน  ประโยคใจความสำคัญอาจปรากฏอยู่ตอนต้นย่อหน้า  หรือทั้งตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้าก็ได้
              ๓. ตั้งคำถามเพื่อสรุปใจความสำคัญ  ในกรณีที่ย่อหน้าไม่มีประโยคใจความสำคัญให้ผู้อ่านตั้งคำถามตามหลักการตั้งคำถามเพื่อสรุปความสำคัญ
               ๔. เรียบเรียงใจความสำคัญ  ผู้เขียนควรเรียบเรียงใจความสำคัญด้วยภาษาของตนเองที่ตนเองสามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ง่าย
 ในกรณีที่ย่อหน้าไม่มีใจความสำคัญ  ก็ให้ปฏิบัติตามลำดับดังนี้
             ๑. อ่านอย่างคร่าวๆ  ๒. อ่านอย่างละเอียด  ๓.  อ่านแล้วถามตัวเองว่า  เรื่องนี้มีใคร  ทำอะไร  ที่ไหน 
เมื่อใด  อย่างไร  ๔.  รวบรวมคำตอบจาก ข้อ ๓  มาเรียบเรียงให้สละสลวยและมีความเหมาะสม
ตามลำดับ
              อนึ่ง  การตั้งตั้งคำถามก็ไม่จำเป็นต้องตั้งคำถามตามตัวอย่าง  การตั้งคำถามขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความที่อ่าน  เช่น ถ้าเป็น บทความก็อาจตั้งคำถามว่า  เรื่องอะไร  ใครเป็นผู้เขียน  มีความหมายว่าอย่างไร   เป็นต้น


กิจกรรมการเรียนรู้


              ๑. ให้นักเรียนหรือผู้อ่านอ่านหลักการจับใจความสำคัญให้เข้าใจ
              ๒. หลังจากอ่านหลักการจับใจความสำคัญ แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านจับใจความสำคัญตามหลักการจับใจความสำคัญดังนี้
                            ๒.๑  อ่านข่าวที่กำหนดให้อย่างคร่าว ๆ
                           ๒. ๒  อ่านอย่างละเอียด
                           ๒. ๓  อ่านแล้วถามตัวเองว่า  เรื่องนี้มีใคร  ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อใด  อย่างไร
                           ๒. ๔.  รวบรวมคำตอบจาก ข้อ ๓  มาเรียบเรียงให้สละสลวยและมีความเหมาะสมตามลำดับ
                          ๒.๕  ตอบคำถามตามประเด็นคำถามที่กำหนดให้

อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วจับใจความสำคัญ


                                       กษมา'' อำลา ศธ. บินรับรางวัล นักการศึกษาโลก

              "สพฐ.จัดงานอำลา "กษมา" ท่ามกลางผู้บริหาร ขรก.ที่ยืนมอบดอกกุหลาบให้ บางคนถึงกับหลั่งน้ำตา จากนี้จะเดินทางไปรับรางวัล World Education Award  ซึ่งมอบให้กับบุคคลที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษาในระดับโลก  ...

                 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดพิธีอำลาตำแหน่งให้กับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ที่ยื่นหนังสือลาออก โดยมีผลในวันที่ 26 ต.ค.นี้ แต่คุณหญิงกษมาจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เพื่อรับรางวัล World Education Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษาในระดับโลก ทั้งนี้คุณหญิงกษมาได้ส่งมอบงานให้ ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งทำหน้าที่รักษาราชการแทน พร้อมกล่าวขอบคุณข้าราชการที่ช่วยให้งาน สพฐ. เจริญก้าว หน้าได้ระดับหนึ่ง แม้คนภายนอกจะเห็นว่ายังไม่ถึงเป้าหมาย แต่ยืนยันว่าระบบงานและทีมงานมีความเข้มแข็งและมีฝีมือ จากนั้นคุณหญิงกษมาได้เดินทางออกจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารและข้าราชการยืนเข้าแถวมอบดอกกุหลาบ ตั้งแต่หน้าอาคาร สพฐ. จนถึงประตูทางออกด้านหน้ากระทรวง เป็นระยะทางกว่า 200 เมตร และบางคนถึงกับหลั่งน้ำตา

                   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระนิพนธ์คำนิยม เนื่องในโอกาสครบ 5 รอบแก่คุณหญิงกษมา โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นนักการศึกษาที่มีความรู้สูง มีประสบการณ์ยาวนาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารการศึกษา นอกจากงานธุรการในส่วนกลางแล้ว คุณหญิงกษมายังไป งานราชการทั่วประเทศ งานเรื่องโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาเป็นเรื่องยาก มีงานจุกจิกสารพัด แต่คุณหญิงกษมาเดินทางไม่ย่อท้อ ทั้งๆ ที่เป็นเขตอันตราย.."

ไทยรัฐออนไลน์
โดย ทีมข่าวการศึกษา
17 ตุลาคม 2552, 04:50 น.


ประเด็นคำถาม

              ๑. ใจความสำคัญหลักของข่าวนี้คืออะไร
               ๒. ใจความสำคัญรองของข่านี้คืออะไร
               ๓. ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  คือใคร
               ๔. ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา ได้รับรางวัลอะไร  จากหน่วยงานใด
               ๕. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระนิพนธ์คำนิยม เนื่องในโอกาสใด
               ๖.  คำนิยมที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา มีสาระสำญอะไรบ้าง
               ๗.  หน่วยงานใดที่จัดงานพิธีอำลาตำแหน่งให้ ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา


กิจกรรมเสนอแนะ
            ให้นักเรียนไปฝึกอ่านจับใจความสำคัญในเรื่องอื่น  ๆ  เพิ่มเติม  เช่น   เรื่องเล่า  บทความ  นิทาน  ฯลฯ


แหล่งอ้างอิง

           ๑.  http://school.obec.go.th/khonkaen/picture_files/msr.jpg
            ๒. http://www.thairath.co.th/content/edu/40245