Untitled Document
เรื่อง
อักษรย่อ...อ๋อ ! อย่างนี้เอง
โดย
ครูเรณู
ศอฉ.จับแล้ว!ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน30ราย

ศอฉ.จับแล้ว!ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 30 ราย

                              
พ.ต.อ.ทรงพล วัธนะชัย
ที่มา :  http://www.thairath.co.th/content/pol/79951

                  ศอฉ.แถลงผลจับกุมผู้ต้องหา ฝ่าฝืน พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้จำนวน 30 ราย รับสารภาพ 22 ราย ที่เหลือปฎิเสธ อย่างไรก็ตาม จะเร่งส่งสำนวนผู้ที่จับกุมได้ทั้งหมดภายใน 30 วัน. .....
                   จากประเด็นข่าว ศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินจำกุมผู้ต้องหาได้จำนวน  30 ราย ให้การรับสารภาพ  22  รายและจะต้องสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  จากข่าวนี้จะพบการใช้อักษรย่อในภาษาไทยอยู่  3  ที่   ได้แก่   พ.ต.อ. (พันตำรวจเอก)   ศอฉ.  (ศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน) และ  พรก.(พระราชกำหนด) ดังนั้นในวันนี้เราไปเรียนรู้เรื่องอักษรย่อกันค่ะ
        อักษรย่อ คือ พยัญชนะที่ใช้เขียนย่อคำยาวๆ ให้สั้นลง เพื่อสะดวกในการเขียนและการพูด การเขียนอักษรย่อจะต้องใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) ไว้ที่ท้ายอักษรย่อ แต่เวลาอ่านอักษรย่อให้อ่านคำเต็ม อักษรย่อที่ใช้กันในปัจจุบันมีอะไรบ้างให้คลิกไปศึกษาต่อค่ะ
(คลิกที่นี่1) (คลิกที่นี่2)

เนื้อหาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 4
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

คำถามเพื่อการอภิปราย
         อักษรย่อมีประโยชน์อย่างไรต่อนักเรียนบ้าง

 กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรียนทำรายงานรวบรวมอักษรย่อตามหมวดอักษร
2. นักเรียนฝึกอ่านอักษรย่อจากข่าวประจำวันให้ถูกต้อง

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
              บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

 อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
http://www.trytodream.com/topic/5030
http://www.aksorn.com/lib/detail_print.php?topicid=548
http://www.thaibizcenter.com/KnowledgeCenter.asp?kid=119